Regulamin

Regulamin ARCH Inside 2018 International Exhibition of Architecture Design Interior Design and Applied Art

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Międzynarodowej wystawie Arch Inside 2018 organizowanej w ramach Sympozjum Medea na temat Nauki, Sztuki i Technologii (www.medea2018.pl) w dniach 1-8 września 2018r., w Grecji (zwanej dalej: Wystawą).
2. Organizatorem Wystawy jest Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.
3. Udział w wystawie jest bezpłatny.
4. Celem wystawy jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się przede wszystkim:
a. wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym,
b. potencjałem architektonicznym,
c. odpowiadaniem na istotne wyzwania współczesności,
d. poruszaniem problemów projektowych,
e. niekonwencjonalnym potraktowaniem tematu,
f. oryginalnością i innowacyjnością w proponowanym rozwiązaniu,
g. formą, która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne.
5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w ramach Sympozjum Medea 2018 (dalej w Regulaminie: Sympozjum Medea 2018) w dniach 1-8 września 2018 r.
II. UCZESTNICY WYSTAWY
Do wystawy mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy projektowe), w szczególności studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych oraz Wykładowcy Uczelni Wyższych oraz Pracownie funkcjonujące w strukturze Uczelni Wyższej.
III. WARUNKI UDZIAŁU W WYSTAWIE
1. Warunkiem udziału w Wystawie jest:
a. dostarczenie prac w formie indywidualnie zaprojektowanych plansz projektowych w formacie 100×70 w pionie, format PDF, 300 dpi, CMYK, każda plansza powinna być opatrzona opisem: autor, tytuł projektu, rok wykonania, ewentualny promotor/prowadzący/uczelnia jeśli praca dotyczy tematu dyplomowego lub wykonanego w Uczelni Wyższej udostępnionego także na stronie www.archinside.eu w sekcji „weź udział”;
b. wybór pracy przez Jury Wystawy;
c. wyrażenie zgody na przedstawienie projektu lub jego części na stronie internetowej www.archinside.eu oraz na wystawach pokonkursowych oraz materiałach promocyjnych i katalogach;
d. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji o których mowa w punkcie IX Regulaminu.
IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT
1. Do wystawy mogą zostać zgłoszone projekty koncepcyjne 3D oraz zrealizowane projekty
architektury, architektury wnętrz, szeroko rozumiana sztuka użytkowa (wzornictwo, meble
itp.), fotografia związana z odczuwaniem architektury.
2. Prace należy nadsyłać na email: archinside@akademiasztuki.eu
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1.07.2018 r. o godz. 24:00 czasu środkowoeuropejskiego
letniego (UTC+02.00)
4. Zgłoszenia dokonane w innej formie niż za pośrednictwem adresu wskazanego w ust. 2 i po
terminie wskazanym w ust. 3, a także zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w
regulaminie, zostaną przez Organizatora pozostawione bez rozpoznania.
V. JURY KONKURSU
1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury Konkursu wejdą kuratorzy Wystawy:
a. dr Katarzyna Utecht, Dziekan Wydziały Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w
Szczecinie;
b. mgr Paweł Machomet, Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie;
c. mgr Dominika Zawojska, Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Prace jury są niejawne.
5. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu
obrad.
6. Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych plansz projektowych spełniających
wymogi określone w niniejszym regulaminie.
VI. Uczestnicy Wystawy
1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni prace, które wezmą udział w Wystawie Arch Inside
2018 w Grecji oraz ewentualnych wystawach towarzyszących w innych miejscach w Polsce i
za granicą.
2. Organizator nie przewiduje wynagrodzenia związanego z udziałem wybranych prac w
Wystawie ani wystawach towarzyszących.
3. Uczestnicy Wystawy, na wniosek przesłany droga mailowa na
archinside@akademiasztuki.eu, otrzymają zaświadczenie dotyczące wzięcia udziału w
wystawie Arch Inside.
4. Projekty uczestników Wystawy zostaną zaprezentowane podczas Wystawy w ramach
Sympozjum Medea 2018 (www.medea2018.pl).
5. ramach organizacji Wystawy uczestnikom Wystawy Organizator zapewni między innymi
Montaż i demontaż pracy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji, w
tym wydruk pracy.
6. Wyłonione projekty będą promowane w:
a. publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych;
b. publikacjach i stronie internetowej Arch Inside 2018 oraz Wydziału Sztuk Wizualnych
Akademii Sztuki w Szczecinie;
c. publikacjach i stronach internetowych patronów i partnerów konkursu.
7. Uczestnicy Wystawy zobowiązują się udostępniać Organizatorowi wybrane prace do
ekspozycji podczas Wystawy prezentowanej w ramach Sympozjum Medea 2018 oraz
wystawach towarzyszących.
8. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Wystawie, po zakwalifikowaniu uczestnika, jest
przygotowanie i przesłanie plików (maksymalnie 3 plansze) przez Uczestnika Wystawy na
adres email: archinside@akademiasztuki.eu w terminie do dnia 01.07.2018r.
9. Ostateczne zweryfikowanie projektów zakwalifikowanych do Wystawy i wyłonienie prac
nastąpi do dnia 1.08.2018 i zostanie ogłoszone na stronie www.archinside.eu oraz Facebooku
Arch Inside. Organizator zastrzega prawo odrzucenia projektu. O odrzuceniu projektu
Organizator nie ma obowiązku informować. W szczególności organizator Odrzuci projekty,
które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU PRAC DO WYSTAWY
1. Wyniki wyboru prac zostaną opublikowane na stronie internetowej www.archinside.eu oraz
na Facebooku Arch Inside.
2. Lista zakwalifikowanych do Wystawy projektów zostanie opublikowana w dniu 01.08.2018r.
VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU
1. Przystępując do Wystawy (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują mu do nich autorskie prawa
majątkowe i osobiste;
b. Projekt stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
c. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
d. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami
osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie
jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
2. W przypadku zgłoszenia Projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej Uczestnik
oświadcza że:
a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców Projektu niezbędne do
prawidłowego zgłoszenia Projektu zgodnie z warunkami niniejszej wystawy;
b. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym
autorem Projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa
majątkowe i osobiste do Projektu;
c. Projekt stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
d. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
e. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami
osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie
jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do
konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń
powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Projektu oraz
przekazanej dokumentacji ( opisu, ilustracji, fotografii i innych) Projektu w celu ich
prezentacji podczas Wystawy w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora oraz
później podczas wystaw towarzysząacych, a także po ich zakończeniu, na czas nieokreślony,
przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Arch Inside w czasie jego
trwania, a także po jego zakończeniu, w celu promocji festiwalu Arch Inside oraz Sympozjum
Medea 2018 oraz Organizatora i Sponsorów wydarzenia.
2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej,
filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej projekty zgłoszone do
wystawy, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw
Sympozjum Medea 2018 oraz towarzyszących. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona
czasowo, ani też terytorialnie. W szczególności, chociaż niewyłącznie, Organizator ma
nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w
mediach, Internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach
telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we
wszelkiej formie.
4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze udzielanie licencji dla wszelkich mediów
publikujących artykuły dotyczące projektu i Wystawy, w zakresie związanym z promocją
projektu, organizatora lub partnerów organizatora.
5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas
nieoznaczony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu prace. Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (modeli projektu) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.
2. Organizator na własny koszt zobowiązuje się do ubezpieczenia przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (modeli) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej na czas trwania Wystawy
3. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w zgłoszeniu.
4. Zgodność z podanymi przy Zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.
6. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.archinside.eu
9. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: archinside@akademiasztuki.eu
10. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych.
11. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.